ذکر

ذکر قلب

آقای معلم دامغانی فرموده بودند:«حیّ و قیّوم، ذکر قلب است. بعد از نماز صبح اگر به تعداد بگویی قلب با این ذکر آنقدر می‌تپد تا امر از عالم بالا جهت آرامش و سکینه آن صادر گردد»


- نقل از دکتر سوادکوهی، ۱۳۷۴